ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

1. Általános rendelkezések

1. 1. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

Felhasználó jogainak védelme,· Felhasználó beazonosítása, kapcsolattartás a Felhasználóval,· Felhasználó jogosultságának azonosítása,· Panaszkezelés,· Felhasználó számára küldött rendszer és marketing üzenetek testreszabása.· Általános szerződési feltételekben vállaltak megteremtése.· Adatkezelő, weblap üzemeltető törvényi kötelezettségeinek történő megfelelés.· Adatkezelő, weblap üzemeltető jogos üzleti érdekeinek érvényesítése.

1.2. Általános adatkezelési irányelvek. A weboldal tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében Felhasználó hozzájárulását az adatkezelés bármely szakában visszavonhatja. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, mint például a vásárláshoz köthető számlázási adatok. Amennyiben Felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, Felhasználó kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.


1.3. Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

1.4. Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

1.5. A honlap kezelőjének adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

- 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

- 2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.);

- 2017. évi LIII. törvény - a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

- 2013. évi CCXXXVII. törvény - a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

2. Adatkezelői nyilatkozat

2.1. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül:

Gebler Kitti Krisztina

A szolgáltató székhelye: 1038 Budapest Gyepes u. 12.

A szolgáltató elektronikus levelezési címe: kittigebler@gmail.com

Adószáma: 56375545-1-41

Telefon: +36 30 836 2720

Levelezési cím: 1038 Budapest Gyepes u. 12.

2.2. Gebler Kitti Krisztina továbbiakban Adatkezelő illetve Szolgáltató www.kittigebler.com weboldalon (a továbbiakban: Honlap) webáruházat üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók, továbbiakban Felhasználók adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

2.3. Adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: "Adatvédelmi törvény") rendelkezéseinek megfelelően jár el.

2.4. Jelen adatvédelmi nyilatkozat valamennyi szolgáltatásra vonatkozik beleértve az online kereskedelmet, és személyesen igénybe vett szolgáltatásokat.

2.5. Az adatkezelési Tájékoztató, a továbbiakban Tájékoztató, PDF formátumban a tájékoztató alján letölthető.

3. A személyes adatok forrása

3.1. A személyes adatok minden olyan információ, amely természetes személy azonosítására vonatkozik.

3.2. Az Adatkezelő csak az Ügyfél azonosítási és elérhetőségi adatait dolgozza fel, amelyek a szerződés teljesítéséhez szükségesek;

3.3. Az Adatkezelő az Ügyfél beleegyezésével szerzett személyes adatokat feldolgozza, amelyet az e-shopban létrehozott elektronikus megrendelés során kötött szerződésen keresztül gyűjti össze

3.4. Az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásával jön létre. Az Ön által önkéntesen megadott személyes adatokat, és az Ön felhasználói adatait az Adatvédelmi Törvény (2011. évi CXII. tv.) értelmében a törvény által előírt időtartamra tárolja.

3.5. Az adatokat harmadik félnek csakis a megrendelt áru kiszállításával és számviteli célokkal összefüggésben továbbítja! .5. Az adatok harmadik félnek történő átadására kizárólag az Ön előzetesen megtett, határozott beleegyezése után kerülhet sor.

3.6. A személyes adatokat nem teszik közzé, és nem kerülnek át más országokba.

4. A személyes adatok tárolásának időtartama

4.1. A rögzített adatokat az Adatkezelő törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn.

4.2. Felhasználó jogosult bármikor kérni személyes adatainak törlését a nyilvántartásból,

email-ben:   kittigebler@gmail.com

4.3. Az Adatkezelő a kezelt adatokat a Felhasználó adatok törlése iránti kérelme illetve 3 év után kötelezően és automatikusan törli.

5. Az adatfeldolgozás célja vásárlás, szolgáltatás rendelés esetén

5.1. A vásárlási szerződés teljesítéséhez személyes adatokra van szükség. A szerződés nem köthető meg személyes adatok nélkül. Az Ügyfél által létrehozott elektronikus megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok:

 • név,
 • e-mail cím,
 • telefonszám,
 • számlázási
 • szállítási cím

5.2 A személyes adatok használata

5.2.1. Az Adatkezelő Felhasználó nevével kapcsolatban titoktartási kötelezettséggel tartozik, azt semmilyen körülmények között nem hozhatja nyilvánosságra.

5.2.2. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon használja fel, tájékoztató e-mail küldése céljából. A Szolgáltató a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket, valamint a Felhasználó hozzájárulásával küldött hírleveleket.

5.2.3. Az Adatkezelő a megadott telefonszámot csak és kizárólag a megrendelt szolgáltatással kapcsolatos kommunikációra használja fel. A későbbiekben kötelezően tartózkodik minden telefonos kommunikációtól.

5.2.4. Az Adatkezelő a számlázási és szállítási címmel kapcsolatban is titoktartásra kötelezett, azt csak és kizárólag az aktuális megrendeléssel kapcsolatban kezeli. Nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik félnek csakis szállítási és számviteli célból adhatja át.

6. Hírlevélre feliratkozás

6.1. A feliratkozáshoz szükséges személyes adatok:

 • név,
 • e-mail cím

6.3. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel (hírlevél) a feliratkozáskor megadott elektronikus levélcímén megkeresse.

6.4. A hírlevél célja, hogy a Szolgáltató reklámot tartalmazó elektronikus üzenet formájában a Felhasználót tájékoztassa az aktuális információkról, termékekről, akciókról.

6.5. Ezzel a Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

6.6. A megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön listán, más célból megadott adatoktól elkülönítetten tárolja, ezt a listát kizárólag az arra felhatalmazott munkatársai és adatfeldolgozói ismerhetik meg. Az Adatkezelő a listát vagy az adatokat harmadik személynek, arra jogosulatlannak nem továbbítja, és megtesz minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.

6.7. A hírlevélről való leiratkozás lehetőségét a Szolgáltató a hírlevél láblécében található hivatkozás útján biztosítja. Leiratkozás esetén Szolgáltató a Felhasználó minden olyan személyes adatát törli a hírlevél nyilvántartásából, (hírlevél listájáról) mely a hírlevél küldéséhez feltétlenül szükséges és nem küld több hírlevelet a Felhasználó részére.

7. Adattovábbítás, adatfeldogozás, a személyes adatokat megismerők köre

7.1. Az adatok megismerésére elsődlegesen az Adatkezelő, illetve a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak, azok közzétételére jogosultságuk nincs, harmadik személyek részére történő átadására (adattovábbítás) pedig a törvényben előírtakon kívül, csakis az alábbi esetekben és az alábbi személyek tekintetében, adatfeldolgozási tevékenység céljából kerülhet sor, melyhez a Felhasználó e Tájékoztató és az ÁSZF elfogadásával maga is hozzájárul.

7.2. Az Ügyfél személyes adatait feldolgozó harmadik felek a Kezelő alvállalkozói. Ezen alvállalkozók szolgáltatásai elengedhetetlenek a Kezelő és az Ügyfél közötti elektronikus megrendelésnek feldolgozására irányuló szerződés sikeres teljesítéséhez.

A Kezelő alvállalkozói:

 • Webnode AG (webáruház rendszer);
 • Szállító társaság;
 • Google Analytics (weboldal statisztika);
 • Könyvelés

7.3. A Honlap használata során a Adatkezelő részére tárhely-szolgáltatást nyújtó cég tudomására juthatnak bizonyos, a Felhasználó internethasználatával kapcsolatos adatok (pl. IP/cím stb.), amelyet az Adatkezelő nem kezel; ebben a körben a mindenkori tárhely-szolgáltató adatkezelési irányelvei irányadók.

7.4. Ezen összesített technikai adatokból a Felhasználó személyére, profiljára nem lehet következtetni, ezeket az információkat a Szolgáltató személyes azonosításra alkalmatlan módon, kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

7.5. A Facebook mint adatfeldolgozó a Honlap bizonyos adatait használja arra a célra, hogy az adatokat az adatbázisukban szereplő embereknek megfeleltetve egyéni célközönséget hozzon létre hirdetési kampányokhoz.

8. Az adatok fizikai tárolási helyei

8.1. Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

8.2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó számítógépének azon adatai, melyeket az www.kittigebler.com rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes Felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolható. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

9. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

9.1. Tájékoztatáshoz való jog:A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

9.2. A Felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, módosítását, illetve törlését.Egyes adatok helyesbítésére saját magának is lehetősége van, www.kittigebler.com weblapon felhasználói fiókjába belépve teheti meg előzetesen megadott adatai módosítását) egyéb esetekben azonban Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 7 napon belül köteles a kért művelet elvégzésére. Törlés esetén az érintett adatok a későbbiekben nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig őrzi meg.

A Felhasználó által küldött e-mailek vagy egyéb felkeresések esetén, ha a Felhasználó amúgy nem rendelkezik regisztrációval, a megkeresett Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 30. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

9.3. A Felhasználók személyes adataik kezeléséről az Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes ajánlott levélben, illetve az ekszerkeszites98@gmai.com címre küldött e-mailben is tájékoztatást kérhetnek.

9.4. A Felhasználó hozzáféréshez való joga

Felhasználó jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:az adatkezelés célja a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

9.5. Helyesbítés joga

Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

9.6. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

9.7. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Szolgáltató/Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

9.8. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

9.9. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

9.10. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

9.11. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

9.12. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://www.naih.hu


10. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Adatkezelő a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.


11. A személyes adatok védelme

11.1. Az Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatok védelméhez szükséges valamennyi műszaki és szervezeti óvintézkedést megteszi.

11.2. Az Adatkezelő technikai óvintézkedéseket tett az adattároló területek biztosítására, különösen a számítógéphez való hozzáférést jelszóval való védelmével, víruskereső szoftverrel és a számítógépek rendszeres karbantartásával.

12. Záró rendelkezések

12.1. Jelen weboldal szolgáltatásainak elektronikus megrendeléséhez az Ügyfél megerősíti, hogy olvasható formátumban tájékoztatást kapott a személyes adatok védelmének valamennyi körülményéről, és teljes mértékben elfogadja azokat.

12.2. Az Ügyfél elfogadja ezeket a szabályokat a jelölőnégyzet bejelölésével a megrendelési vásárlási űrlapon.

12.3. Az Adatkezelő bármikor frissítheti ezeket a szabályokat. Új, frissített változat a közzétett honlapon érhető el.

Ezek a szabályok hatályba lépnek 2022.03.01-én, határozatlan időre

Hozzájáruló nyilatkozat

Felhasználó személyes adatainak kezeléséhez

Felhasználóként adataim rögzítésével egyidejűleg kijelentem, hogy 18. életévemet betöltött, cselekvőképes személy vagyok. Jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetet képviselek, és az általam képviselt személy, ill. szervezet képviseletére és a jelen tájékoztató szerinti adatkezeléshez és adatfeldolgozáshoz szükséges hozzájárulás megadására felhatalmazott, jogosult személy vagyok.

Nyilatkozom, hogy különleges személyes adatot sem a regisztráció során, sem később semmilyen formában nem bocsátok rendelkezésre. Különleges személyes adatnak minősül többek között a faji, etnikai származás; politikai vélemények; vallási és világnézeti hitek; szakszervezeti tagság; genetikai vagy biometriai adatok, melyek alkalmasak a személy beazonosítására; egészségügyi adatok, vagy a szexuális élettel illetve szexuális irányultsággal kapcsolatos adatok.

Nyilatkozom, hogy személyi azonosításra alkalmas számot - teljesség igénye nélküli példák: útlevélszám, személyi szám, személyigazolvány szám, lakcímkártya sorszám, jogosítvány sorszám - nem bocsátok rendelkezésre.Ezek a szabályok hatályba lépnek 2022.03.01.